Acer ePower Management 7.0.3006

Acer ePower Management 7.0.3006

ACER Inc. – Freeware
ra khỏi 35 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Cho chủ sở hữu hệ thống Acer. Nó sẽ cho phép người sử dụng để quản lý kế hoạch nguồn điện. Các cấu hình mà bạn thực hiện với Acer ePower quản lý sẽ ảnh hưởng đến độ sáng, sử dụng CPU cũng như thời gian ngủ cho máy tính.

Tổng quan

Acer ePower Management là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi ACER Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.005 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Acer ePower Management là 7.0.3006, phát hành vào ngày 22/03/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.0.3005, được sử dụng bởi 22 % trong tất cả các cài đặt.

Acer ePower Management đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Acer ePower Management đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Acer ePower Management!

Cài đặt

người sử dụng 1.005 UpdateStar có Acer ePower Management cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại